Wednesday, June 23, 2010

Persembahan Rancangan Perniagaan Bagi Yang Berminat Untuk Menjadi Usahawan, Sila Baca, Harap Membantu

Persembahan Rancangan Perniagaan

1. Muka surat hadapan Rancangan Perniagaan
- Nama perniagaan/projek
- Nama syarikat
- Tarikh siap Rancangan Perniagaan

2. Muka surat kandungan perlu menyenaraikan bahagian-bahagian utama dalam rancangan Perniagaan dan senarai lampiran serta bilangan muka surat yang berkaitan

3. Surat-surat iringan
Kandongan Rancangan Perniagaan
Bahagian 1 - Pengenalan
Bahagian pengenalan ini perlu memberi gambaran ringkas dan spesifik berkenaan aktiviti utama perniagaan dan maklumat-maklumat berkaitan.
Sebagai panduan, bahagian pengenalan ini perlu melebihi separuh muka suratdenagn maklumat-maklumat berikut.

i. Jenis perniagaan yang diceburi
ii. Nama dan lokasi/alamat perniagaan
iii. Tarikh perniagaan akan beroperasi
iv. Tren pasaran yang menjustifikasikan projek ini.

Bahagian 2 - Tujuan Rancangan Perniagan
Bahagian ini perlu menyatakan dengan spesifik samaada Rancanag Perniagaan ini disediakan untuk:

i. Memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan atau yang berkaitan.
ii. Merancang perlaksanaan projek
iii. Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan
iv. Lain-lain

Bahagian 3 - Latarbelakang Perniagaan
Bahagian ini membentangkan maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadangkan seperti:

i. Alamat
Alamat perniagaan mungkin berbeza daripada alamat surat menyurat. Jika ianya bebeza nyatakan kedua-dua alamat ini. Jiak tidak berbeza nyatakan satu alamat sahaja.

ii. Bentuk perniagaan
Boleh membuat pilihan diantara Perniagaan Perkongsian atau Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.). Bentuk perniagaan Perseorangan boleh juga digunakan.

iii. Tarikh dan Nombor Pendaftaran.
Ini hanya sesuai untuk perniagaan yang sedang dijalankan. Perniagaan yang sedang dirancangkan mungkin belum ada butir-butir ini atau masih dalam proses pendaftaran.

iv. Modal Permulaan
Ini merupakan jumlah modal sendiri yang dibawa masuk ke perniagaan berkenaan. Untuk perniagaan Sendirian Berhad (Sdn.Bhd.), perlu menyatakan Modal dibenarkan dan Modal Dobyar perniagaan.

v. Bank
Nyatakan Bank pilihan dimana akaun perniagaan akan dibuka. Kebiasaanya bank berkenaan berkaitan dengan permhonan pembiayaan pinjaman.

Bahagian 4 – Latar Belakang Rakan Kongsi / Pemegang saham
i. Nama penuh
ii. No. kad pengenalan
iii. Tarikh lahir
iv. Umur
v. Alamat Tetap
vi. No telefon
vii. Taraf perkahwinan
viii. Kelulusan akedamik
ix. Kursus yang pernah dihadiri
x. Kemahiran
xi. Pengalaman
xii. Pekerjaan sekarang
xiii. Perniagaan yang pernah diceburi.

Bahagian 5 - Rancangan Pentadbiran

i. Pengenalan Organisasi
a. Alamat penuh Perniagaan
b. Pelan lokasi kedudukan
ii. Carta Organisasi
iii. Senarai jawatan dan bilangan Pekerja
iv. Spesifikasi Tugas
v. Imbuhan Balas jasa/ gaji
vi. Keperluan Pejabat
vii. Perbelanjaan Pentadburan
a. Perbelanjaan asset
b. Perbelanjaan bulanan
c. Lain-lain perbelanjaan

Bahagian 6 - Rancangan Pemasaran

1. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan
Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan
2. Sasaran Pasaran
Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan.
3. Saiz Pasaran
Langkah ini adalah untuk mereamal jualan pernaigaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali.
4. Pesaing-pesaing utama
Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka.
5. Kekuatan dan kelemahan pesaing
Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masing-masing.
6. Syer pasaran
Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan.
7. Ramalan Jualan
Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.
8. Strategi Pemasaran
i. Strategi Barangan
Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej
Corak pembungkusan dan jenama berkaitan
ii. Strategi Promosi
Bentuk Promosi yang dicadangkan
iii. Strategi harga
Harga seunit yang dicadangkan.
iv. Strategi edaran
Corak pengedaran yang dicadangkan.
Kenderaan atau kaitangan pemasaran.

Bahagian 7- Rancangan Operasi

1. Carta aliran Proses
Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran barangan atau penyediaan perkhidmatan berkenaan.
Proses ini di ersembahkan dalam carta proses kerja.

2. Unit pengeluaran / jam operasi
Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek. Anggran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran.

3. Keperluan bahan
Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belain di buat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya.

4. Tenga Kerja
Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. Natakan status pekerja berkenaan.

5. Mesin dan peralatan
Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. Nyatakan sumber pembekal mesin.

6. Susunatur Ruang Operasi
Nyatkan factor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susunatur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik susun atur tersebut.

7. Lokasi
Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan samada sewaan atau belian.

8. Overhed operasi
Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik, gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi.

9. Perbelanjaan Operasi
Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta, perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan.

Bahagian 8 - Rancangan Kewangan

Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut:

1. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek

2. Penyata-penyata kewangan:
i. Aliran wang tunai
ii. Penyata pendapatan
iii. Kunci kira-kira
iv. Jadual pembayaran hutang jangka panjang.

3. Kos pelaksanaan Projek
i. Pelaburan asset tetap
Termasuk semua asset yng dibeli dengan tunai atau kredit. Nyatkan harga asset-aset ini. Termasuk juga kos ubahsuai.
ii. Modal Pusingan
Merangkumi perbelanjaan pentadbiran , pemsaran dan operasi
iii. Lain-lain perbelanjaan
Seperti deposit sewaan dan utility serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan, lessen dn sebagainya)

4. Sumber Pembiayaan Projek (SPP)
i. Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk
tunai atau asset. Nyatakan nilai asset jika sumbangan adalah asset.
ii. Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman berpenggal.
iii. Sewabeli merangkumi pembiayaan asset teap perniagaan. ( mesin operasi peralatan dan kenderaan)

5. Proforma penyata Aliran Wang Tunai
Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja.

6. Proforma Penyata Pendapatan
Proforma penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan proforma penyata aliran wang tunai.

7. Proforma Kunci kira-kira
Penyata ini juga selaras dengan proforma penyata pendapatan.

8. Analisis Daya Maju Kewangan
Dari jadual Aliran Tunai Analisis daya maju kewangan diolah.
Diantara petunjuk-petunjuk dayamaju kewangan yang kerap digunakan ialah:
1. Nilai kini bersih
2. Kadar Pulangan dalaman
3. Nisbah faedah kos
4. Tempoh pulang modal

Nilai kini bersih
Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang di diskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiap tahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju.

Kadar Pulangan Dalaman
Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0). Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup di bayar oleh pelabur.

Nisbah Faedah Kos
Ini merupakan petunjuk keberuntungan sesuatu projek. NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos.
Tempoh Pulang Modal
Merupakan tempoh bayar balik modal yang di biayai apda tahun permulaan projek.
Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat .

Dokumen-dokumen sokongan
1. Surat sebutharga
2. Sijil kursus
3. Surat sokongan pihak tertentu
4. Surat dapat tender
5. Sijil pendaftaran syarikat
6. Salinan permit/lessen
7. Surat-surat kepujian
8. Bukti modal sendiri
9. Salinan Cagaran

Contoh Jadual jawatan dan bilagan pekerja.
Bil Jawatan Bil pekerja
1 Pengurus 1
2 Kerani kewangan 2
3 Pekerja Ladang 4
²

Contoh jadual Spesifikasi Tugas

Jawatan Tanggungjawab
Pengurus 1. Mengkoordinasi bahagian /fungsi danalam perniagaan.
2. Koordinasi tugas tanggungjawab pekerja.
Kerani Kewangan 1.Pembayaran gaji pekerja
2.Merekod wang masuk dan keluar.
Imbuhan Balas Jasa atau gaji
Contoh: jadual Gaji dan Caruman Pekerja Pentadbiran
Jawatan Bil. Pekerja Gaji Bulanan KWSP PERKESO JUMLAH
Pengurus 1 3500.00 350.00 150.00 3900.00
Kerani 2 750.00 75.00 50.00 875.00Keperluan Pejabat
Contoh: Senarai perabut dan peralatan pejabat
JENIS BILANGAN Jumlah RM
1.Perabut Pejabat 1 set 1000.00
2. Komputer 2 unit 5000.00
Perbelanjaan Pentadbiran
Butir Perbelanjaan Harta
(RM) Perbelanjaan
(bulanan) RM Lain-lain Perbelanjaan (RM)
1. Perabut Pejabat 1000.00
2. Komputer 5000.00
3.Gaji dan caruman 4775.00
4. Pendaftaran dan kertas kerja 2500.00
Jadual Ramalan Jualan Tahun Pertama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Ramalan
Jualan

Jadual Perbelanjaan Pemasaran
Butir Perbelanjaan harta (RM) Perbelanjaan Bulanan
(RM) Lain-lain Perbelanjaan (RM)
1.Kenderaaan (van) 40000.00
2. Promosi 100.00
3. Insuran dn cukai jalan 500.00
Jadual Keperluan Bahan Mentah
Jenis Bahan Kuantiti Digunakan Stok simpanan Harga seunit Jumlah belian
1. Jagung 100 kg 100 kg 0.40 80.00


Jadual Gaji dan Caruman Pekerja Operasi
Jawatan Bil. Pekerja Gaji Bulanan KWSP PERKESO JUMLAH
Penyelia 2 3000.00 300.00 150.00 3450.00
Pekerja 4 2400.00 240.00 100.00 2740.00Jadual mesin dan peralatan
Jenis Harga Bilangan Jumlah Harga
1. Chopper 5000.00 1 5000.00
2. Otomatik drinker 12000.00 1 12000.00

Perbelanjaan Operasi
Jadual Perbelanjaan Operasi
Butir Perbelanjaan Harta
(RM) Perbelanjaan
(bulanan) RM Lain-lain Perbelanjaan (RM)
1. Chopper 5000.00
2.otomatik drinker 12000.00
3.Gaji dan caruman 6190.00
4.
Contoh Kos Perlaksanaan Projek
1. Perbelanjaan harta
- (Pelaburan Aset Tetap ) ———————-
2. Perbelanjaan Bulanan
- (modal pusingan) ———————–
3. Lain-lain perbelanjaan
———————-
4. Belanja Luar Jangka
Jumlah Kos Projek
Sumber Pembiayaan Projek
1. Modal sendiri
2. Pinjaman
3. Sewa beli
4. Lain-lain (termasuk geran kerajaan)
Jumlah sumber Pembiayaan
Analisis Daya Kewangan.
Nilai kini bersih:
Untuk mengira Nilai kini bersih.
Contohya:
Alir tunai masuk adalah seperti berikut:
Tahun df* Nilai kini
0 Modal -40,000 1.000 -40,000
1 20,000 0.9091 18,182
2 18,000 0.8265 14,877
3 16,000 0.7513 12,021
4 13,000 0.6830 10245
5 19,000 0.6209 11,797
NKB pada 10% 27,122

Penaung